Doelstelling en Missie ambulante begeleiding

Visie:

Stichting V.C.S.A. heeft als visie dat de client centraal staat, wat is de client nodig? En hoe kunnen wij aansluiten bij de wensen van de client binnen de wettelijk kaders, gestoeld op de Presentie benadering. Deze visie vraagt wat aan ons als stichting en van onze medewerkers. Stichting V.C.S.A. wil graag betekenis volle zorg leveren aan haar cliënten dat vraagt flexibiliteit van iedereen.

Onze cliënten zijn vaak kwetsbaar, ze zijn vaak gebaat bij medewerkers die bij hun blijven, trouw zijn. Medewerkers werken relationeel, vanuit de relatie leren wie je voor de ander kunt zijn en wat passende hulp is. Aansluiten en afstemmen, tempo aanpassen, niet alleen op routine werken ( zorg op maat) breder kijken naar wat er ook nog bij de client speelt, geen afstand nemen van het onverbeterlijke ( normen en waarden) en erbij blijven ook als er niets op te lossen lijkt te vallen.

Missie

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig zijn. Zorg die werkt en waar de client centraal staat.  Ons uitgangspunt is:  ‘Je kunt er niet vóór iemand zijn, als je niet mét hem of haar bent’  (citaat uit praktijkboek Presentie *) Voor is ons het van belang dat er een relatie  is met de client, want vanuit die relatie kunnen we samen zoeken naar oplossingen, doelen bereiken etc. zodat de client ‘goede ‘ zorg ervaart. Immers zonder een goede relatie met de ander, kun je eigenlijk geen goede, passende zorg geven. Wij maken geen onderscheid in religie, sekse etc.

Doelstellingen:

 1. Ondersteuning bieden: Het hoofddoel van onze ambulante begeleiding is het bieden van individuele ondersteuning aan mensen in hun eigen leefomgeving. Dit kan variëren van praktische hulp bij dagelijkse activiteiten tot emotionele ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met uitdagingen en het ontwikkelen van vaardigheden.
 2. Empowerment bevorderen: Ambulante begeleiding heeft als doel mensen in staat te stellen controle te nemen over hun eigen leven en hun eigen keuzes te maken. Het streven is om hen te empoweren, zelfvertrouwen op te bouwen en vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en hun doelen te bereiken.
 3. Zelfredzaamheid vergroten: Een belangrijk doel van ambulante begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Dit kan inhouden dat ze leren omgaan met dagelijkse taken, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, financiën beheren, of het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.
 4. Participatie in de samenleving bevorderen: Ambulante begeleiding streeft ernaar mensen te helpen actief deel te nemen aan de samenleving. Dit kan het bevorderen van inclusie, het ondersteunen bij het vinden van werk of opleiding, het opbouwen van sociale netwerken en het deelnemen aan recreatieve activiteiten omvatten.
 5. Continuïteit van zorg waarborgen: Ambulante begeleiding kan fungeren als een aanvulling op andere vormen van zorg en ondersteuning die een mens ontvangt. De missie is om de continuïteit van zorg te waarborgen en ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot de benodigde begeleiding in hun eigen omgeving, zelfs als ze ook andere vormen van zorg ontvangen.
 Welke Levensgebieden?
 1. Persoonlijke ontwikkeling: Individuele begeleiding is gericht  op het ondersteunen van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit kan het verkennen en versterken van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfbeeld en identiteit omvatten.
 2. Dagelijks functioneren: Individuele begeleiding richt zich op het ondersteunen van het dagelijks functioneren van een client. Dit kan betrekking hebben op het aanleren en verbeteren van vaardigheden zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, tijdsbeheer, budgettering en organisatie.
 3. Sociale vaardigheden en relaties: Individuele begeleiding richt zich op het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden en het opbouwen van gezonde relaties. Dit kan onder andere het bevorderen van communicatievaardigheden, het ontwikkelen van assertiviteit, het oefenen van sociale interacties en het bevorderen van sociale inclusie omvatten.
 4. Emotionele ondersteuning: Individuele begeleiding  richt zich  op het bieden van emotionele ondersteuning aan een client ( ventileren ). Dit kan betrekking hebben op het omgaan met emoties, stressmanagement, het ontwikkelen van coping-mechanismes het versterken van veerkracht en het bevorderen van het emotioneel welzijn.
 5. Educatieve en loopbaanondersteuning: Individuele begeleiding kan gericht zijn op educatieve en loopbaanontwikkeling. Dit kan onder andere begeleiding omvatten bij het nemen van onderwijs- of loopbaanbeslissingen, het ontwikkelen van studie- en werkvaardigheden, het verkennen van carrièremogelijkheden en het zoeken naar werk of stageplaatsen.
 6. Gedragsverandering en zelfmanagement: Individuele begeleiding  richt zich op het bevorderen van gedragsverandering en het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden. Dit kan betrekking hebben op het aanpakken van negatieve gewoonten, het ontwikkelen van gezonde routines, het stellen van doelen en het bevorderen van motivatie en discipline.
 7. Overgangsbegeleiding: Individuele begeleiding  richt zich ook op het ondersteunen van overgangsfasen in het leven, zoals de overgang van school naar werk, de overgang naar zelfstandig wonen, de overgang naar het volwassen leven, of andere belangrijke levensveranderingen. Dit kan omvatten het bieden van begeleiding, advies en praktische ondersteuning tijdens deze overgangsperiodes.

Doelgroep:

 1. Mensen met een licht  verstandelijke of lichamelijke beperking: Volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. Individuele begeleiding kan worden aangeboden aan mensen met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen of fysieke beperkingen.
 2. Mensen met psychische aandoeningen: zoals depressie, angststoornissen, borderline, bipolaire stoornis,  PTSS of schizofrenie. Volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar
 3. Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen met gedrags- of leerproblemen: Individuele begeleiding kan worden aangeboden aan mensen met gedragsproblemen, leerproblemen, aandachtsstoornissen (zoals ADHD) of ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornis).
 4. Mensen met verslavingsproblemen: volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met verslavingsproblemen, zoals drugsverslaving, alcoholisme of gokverslaving. Het kan gericht zijn op het ondersteunen van herstel, het aanleren van gezonde coping-mechanismen, het bevorderen van gedragsverandering en het voorkomen van terugval.
 5. Mensen met chronische ziekten of traumatische ervaringen: Individuele begeleiding kan ook beschikbaar zijn voor mensen met chronische ziekten, zoals kanker, diabetes of HIV/AIDS, evenals voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals seksueel misbruik, geweld of verlies van dierbaren. Het kan gericht zijn op het bieden van emotionele ondersteuning, het omgaan met veranderingen in levensomstandigheden, het bevorderen van veerkracht en het faciliteren van het herstelproces.

*Literatuur: Praktijkboek Presentie van Elly Beurskens, Marije van der Linde en Andries Baart