PREM- Privacyverklaring

Bij het uitvoeren van het onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging, hecht Stichting V.C.S.A. Thuiszorg (hierna: “Stichting V.C.S.A. Thuiszorg”) veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Deze verklaring strekt ertoe om u te informeren over de wijze waarop door Stichting V.C.S.A. Thuiszorg persoonsgegevens worden verwerkt en te attenderen op uw rechten. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke relevante wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijkheid

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg,  gevestigd te 8243 RB  Lelystad aan de Kaapstanderweg 1 – B is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van de PREM. Indien u vragen, klachten en/of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting V.C.S.A. Thuiszorg, kunt u contact opnemen met S.A. van der Sluis via sluis@vcsa-thuiszorg.nl of 0320-820235.

Voor de verwerking van persoonsgegevens op http://www.zorgkaartnederland.nl is Patiëntenfederatie Nederland verantwoordelijk. Kijk voor meer informatie op www.zorgkaartnederland.nl/content/privacyverklaring.

2. Doeleinden en grondslag

Uw persoonsgegevens worden voor twee doeleinden verwerkt, namelijk:

A – Het uitvoeren van onderzoek naar de ervaren kwaliteit van de wijkverpleging om te leren en ontwikkelen, op basis van een wettelijke verplichting; en

B – Het informeren van (toekomstige) cliënten over de verleende zorg op ZorgkaartNederland op basis van uw toestemming.

A – Onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging

Op basis van artikel 2 van de Wkkgz zijn zorgaanbieders verplicht goede zorg aan te bieden. Dat betekent onder andere dat de zorgaanbieder in de wijkverpleging moet handelen in overeenstemming met de kwaliteitsstandaard ‘kwaliteitskader wijkverpleging’ en de kwaliteit van de zorg moet meten. In het meetinstrument ‘PREM Wijkverpleging’ is bepaald hoe die kwaliteit gemeten moet worden. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg verzamelt daarom via de PREM uw ervaring met de geleverde wijkverpleging, waaronder uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden om inzicht verkrijgen in ervaringen van de kwaliteit van de wijkverpleging en het leren en ontwikkelen daarvan.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg is ook op grond van artikel 66d Zvw wettelijk verplicht (statistische) informatie over de kwaliteit van de wijkverpleging aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland.

De  grondslag  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens  door  Stichting V.C.S.A. Thuiszorg  is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG en daar waar het bijzondere persoonsgegevens betreft is de uitzondering in artikel 9, tweede lid, onder i van de AVG van toepassing.

De statistische gegevens worden verder gebruikt voor:

–    bieden van inzicht ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan verzekerde.

–    het door ontwikkelen van het kwaliteitskader wijkverpleging en de evaluatie van de PREM.

B – Verstrekken van cliënt keuze informatie op ZorgkaartNederland

Als u toestemming geeft, worden uw antwoorden met uw contactgegevens (uw e-mailadres of  telefoonnummer)  naar  Patiëntenfederatie  Nederland  gestuurd.  Uw  waardering wordt vervolgens anoniem op de website geplaatst. Op www.zorgkaartnederland.nl ziet u welke vragen worden getoond. Een onafhankelijke redactie van de Patiëntenfederatie Nederland controleert alle waarderingen voordat ze online worden geplaatst. In principe komen alleen de waarderingen die voldoen aan de gedragscode van de Patiëntenfederatie online te staan. De gedragscode vindt u op https://www.zorgkaartnederland.nl/content/gedragscode.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van uw waardering op zorgkaartnederland.nl op ieder moment weer intrekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de redactie van  ZorgkaartNederland  via  redactie@zorgkaartnederland.nl.  Na  het  intrekken  van  uw toestemming zal uw waardering van de website  www.zorgkaartnederland.nl worden gehaald en zullen uw gegevens worden verwijderd.

De  grondslag  voor  de  verwerking  van persoonsgegevens door de Patiëntenfederatie is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder AVG. De uitzondering in artikel 9, tweede lid, onder AVG is van toepassing op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

C – Persoonsgegevens

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de voor de bovengenoemde doeleinden. Dit betreft alleen de persoonsgegevens die u invult in de PREM vragenlijst.

D – Verstrekking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende partijen worden verstrekt.

  • Indien u toestemming geeft, verstrekt Stichting V.C.S.A. Thuiszorg uw persoonsgegevens en een deel van uw PREM antwoorden aan de Patiëntenfederatie Nederland voor het plaatsen van uw waardering op ZorgkaartNederland.
  • Voor het uitvoeren van het onderzoek, schakelt Stichting V.C.S.A. Thuiszorg een verwerker in. In dit geval is dat Mediquest.
  • Om uw privacy zo goed mogelijk te borgen wordt het statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging uitgevoerd door een Trusted Third Party, Mediquest, als verwerker van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg. Mediquest ontvang van Mediquest gepseudonimiseerde gegevens, die Mediquest op haar beurt verwerkt tot statistische gegevens. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg krijgt vervolgens toegang tot een portal om de statistieken omtrent de kwaliteit van de wijkverpleging van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg en haar wijkteams in te zien. Mediquest zorgt er ook voor dat de statistische gegevens worden aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Alleen statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu worden door Mediquest gedeeld met derden.

E – Beveiliging

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg zorgt voor adequate beveiliging van persoonsgegevens. Zij doet dit door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg evalueert regelmatig of de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen of aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

F – Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij Stichting V.C.S.A. Thuiszorg hiertoe wettelijk verplicht is.

Zodra Mediquest de gegevens heeft verwerkt tot statistische gegevens, verwijdert Mediquest het pseudoniem waaronder de data aan Mediquest is geleverd. De resterende ruwe data bewaart Mediquest maximaal 5 jaar na ontvangst.

De  Patiëntenfederatie  Nederland  bewaart  uw  contactgegevens  voor  het  geval  u  uw waardering  wilt aanpassen of wilt laten verwijderen. De Patiëntenfederatie bewaart uw persoonsgegevens zolang de waardering online staat en maximaal 15 jaar na ontvangst.

G – Uw rechten

U heeft, als betrokkene, verschillende rechten op basis van de AVG. Uw rechten worden hieronder benoemd en kunt u uitoefenen door contact op te nemen met Stichting V.C.S.A. Thuiszorg via de contactgegevens zoals bovenaan deze privacyverklaring benoemd.

  • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.
  • Tevens heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Dit betekent dat u kan verzoeken onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen, zodat Stichting V.C.S.A. Thuiszorg alleen actuele en juiste persoonsgegevens verwerkt.
  • U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken.
  • Het recht van bezwaar kunt u uitoefenen indien een verwerking gebaseerd is op de grondslag ‘het gerechtvaardigd belang’ of ‘de uitoefening van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van openbaar gezag’.
  • Bovendien heeft u het Stichting V.C.S.A. Thuiszorg te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Voor zover Stichting V.C.S.A. Thuiszorg persoonsgegevens verwerkt gebaseerd op toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de u, heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om die persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde.
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u tevens het recht uw toestemming in te trekken.

H _ Klachten

Klachten  over  de  wijze  waarop  door  Stichting V.C.S.A. Thuiszorg  persoonsgegevens  worden verwerkt, kunnen worden gericht aan S.A. van der Sluis  E-Mail: sluis@vcsa-thuiszorg.nl. Wij verzoeken u uw klacht te motiveren zodat wij zo goed mogelijk hierop kunnen reageren.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst schriftelijk op uw klacht reageren. Indien uw klacht daarmee niet voldoende is beantwoord, treden wij graag met u in overleg over een passende oplossing. U kunt ook op ieder moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.