Missie visie en kernwaarden

Missie:

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. De bijdrage van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk.
Stichting V.C.S.A. Thuiszorg is een betrouwbare en stabiele zorgondernemer in Flevoland met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Stichting V.C.S.A. Thuiszorg speelt op creatieve en flexibele wijze in op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Dat doet ze alleen of samen met andere organisaties voor wie zij een betrouwbare samenwerkingspartner is. Zij levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zij meet die kwaliteit en legt daarover verantwoording af. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg doet dit vanuit haar kernwaarden, Vriendelijk, Vertrouwd en Vakkundig.

Visie:

Cliënt staat centraal
Bij Stichting V.C.S.A. Thuiszorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.
Hier streven wij naar
Stichting V.C.S.A. Thuiszorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die werkt. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.
Zo bereiken we dat
Stichting V.C.S.A. Thuiszorg gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen werkt  Stichting V.C.S.A. Thuiszorg toe naar verbetering, herstel en/of behoud van gezondheid en welzijn. Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan, helpen we, zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.
Goed en betaalbaar
Wij bieden goede en betaalbare zorg. Passende zorg voor al onze cliënten. De vraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig, waarbij we continu kijken waar we kunnen vernieuwen en verbeteren.
Met wie?
Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om (herstel)doelen te halen. Stichting V.C.S.A. Thuiszorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.
Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.
Kernwaarden:
Vriendelijk, vertrouwd en vakkundig. Dat zijn de drie kernwaarden waarop Stichting V.C.S.A. Thuiszorg herkenbaar én aanspreekbaar wil zijn.
Deze waarden gelden zowel ten opzichte van onze cliënten als ook intern, voor leidinggevenden en medewerkers onderling. Voor zover de praktijk daar (nog) niet altijd aan voldoet, zal Stichting V.C.S.A. Thuiszorg hierop aanspreekbaar zijn en het als een uitdaging zien zich volgens die waarden te gedragen.
Vriendelijk
Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij Stichting V.C.S.A. Thuiszorg dagelijks en in alle mogelijke situaties.
Onze Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn.
Vertrouwd
Voor de dienstverlening geldt als uitgangspunt dat deze plaatsvindt volgens het criterium van zo vertrouwd mogelijk voor de cliënt. Dat wil zeggen: zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde personen (professionals) en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten. Dit betekent dat de professionals van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg samenwerken met de voor de cliënt vertrouwde personen.
Deze samenwerking kenmerkt zich dan door een complementair aanbod. Het concept van zelfzorg, een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, past bij dit uitgangspunt en bij de vertrouwde woonomgeving van cliënten en met een herkenbare identiteit.
Vakkundig
Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de stichting. Medewerkers toetsen hun denken en handelen mede aan de standaarden van hun beroep. Van professionals wordt verwacht dat zij alles doen om bij complexe, meervoudige vragen te komen tot multidisciplinaire samenwerking.
Vakmanschap geldt uiteraard ook voor leidinggevenden aan wie hoge eisen gesteld worden; zowel in hun omgang met medewerkers en cliënten, als in de relatie met cliëntenvertegenwoordigers en externe partners. Vakmanschap vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en de bereidheid om zich te verantwoorden.
Of klik op deze tekst bekijk het document in een PDF formaat